Koordinátor BOZP

V případě potřeby podle podmínek zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nabízíme služby koordinátora BOZP

  • Vypracování plánu BOZP
  • Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na staveništi.
  • Dohlížení na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti